leader of
3D visualization technologies

We are bringing Immersive Experience to the World of daily real life.

ABOUT US

Israeli – Slovak Company focused on 3D technolgies and their implementation.

We are team of lifelong enthusiasts of 3D technology. Our professional backgrounds are covering areas of 3D technology, artificial intelligence (cyber security, smart cities, 3D simulations), business development and retail. We are skilled leaders with high visible experiences with global markets, international environments and different industries.

team

Rotem Kasif

Senior 3D Technical Artist & Designer

Create new techniques and procedures to improve game asset quality. Knowledge and experience working on several cross-platforms game engine with understanding of game work-flows and pipelines.

Yaron Gendelman

Co-Founder & CPO

Managing and executing in the development of technologies for the production of three-dimensional models from images. Extensive experience in technical photography, develop various photography methods and scanners.

E-commerce sites managing.

CONTACT US

Address: MAOF s.r.o. , Palisády 32 Bratislava, 811 06, Slovakia

©2020 MAOF Technologies

OZNAM O SCHVÁLENOM PROJEKTE FINANCOVANOM Z FONDOV EÚ​

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodlo dňa 30.8.2019 o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre žiadateľa MAOF, s.r.o. (č.z.: MK-70/2020/SOIROPPO3-302031H364).

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Stručný opis projektu:

Operačný program: 

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ:

3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Názov projektu:

Real-time 3D studio

Kód projektu:

302031H364

Názov a sídlo prijímateľa:

MAOF, s.r.o.

Palisády 32, 811 06 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica

Celková podpora z verejných prostriedkov na projekt:

195 753,82 EUR

Cieľom projektu je vytvorenie štúdia na elektronické spracovanie fotografie do rozložiteľného 3D modelu (produktu), aký v súčasnosti na trhu absentuje. Tento nový inovatívny produkt napomôže rozvoju MSP a podpore zamestnanosti. Projekt priamo prispeje k rastu kultúrneho a kreatívneho potenciálu v oblasti spracovania fotografie a digitálnych formátov fotografie, ako aj zobrazovacích techník digitálnych 3D objektov. Dôkazom efektívnosti aktivít tohto projektu budú priamo vytvorené nové dve pracovné miesta (nezamestnané osoby) počas realizácie projektu, ako výsledok podpory kreatívneho talentu a tiež netechnologickej inovácie, ktorá je ako organizačná, nakoľko vo firme vybudujeme nové pracovisko zaoberajúce sa fotografiou a jej kreatívnym spracovaním do nového inovovaného produktu v 3D vizualizácii, tak vytvorením podmienok pre marketingovú inováciu, nakoľko v rámci projektu vznikne marketingová stratégia a nové, viacjazyčné formy propagácie novej služby a nového produktu. Bude zakúpená technika a softvér na tvorbu 3D rozkladateľného fotografického produktu, ďalej bude vytvorená marketingová stratégia, vnikne nová organizačná zložka firmy.

Cieľ projektu:

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Výsledok realizácie projektu:

  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (P0091)
    Počet: 2
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (P0284)
    Počet: 1

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. a ZVO:
Názov obstarávateľa: MAOF, s.r.o.

Sídlo: Palisády 32, 811 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Seidler; Dan Yona Raban
IČO: 47 546 018
DIČ: 2023949576
IČ DPH: –

Tel.: +421 903 220 768
E-mail: officemaof@gmail.com
https://maof.tech

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu.: SK95 1100 0000 0029 4207 6403